קבוצת בזן מנהלת התקשרויות שנתיות וחד פעמיות לאספקת טובין ושירותים במגוון תחומים,
בהתאם לצרכיה המשתנים של החברה.

קבוצת בזן מעוניינת להרחיב את מעגל הספקים תוך שימת דגש על עידוד הייצור המקומי, ובמטרה לאפשר
הערכות ספקים מבעוד מועד לקראת פרויקטים ועבודות שוטפות בקבוצת בזן.

אנו פונים אליך, התעשיין, הספק והקבלן לבחון את המידע המופיע ברשימת ההתקשרויות המתוכננות אשר מופיעה
באתר זה, ופותחים הזדמנויות עסקיות ומקצועיות להשתלבות התעשייה הישראלית במעגל הספקים של קבוצת בזן.

להלן מידע ראשוני ומתן אפשרות לקבלת מידע מפורט יותר בפנייה אל אגף שרשרת אספקה, לגבי הערכות החברה
לצרכיה העתידיים בתחום הרכש
המידע הכלול באתר קבוצת בזן תחת הכותרת התקשרויות מתוכננות, הינו מידע
בלתי מחייב ומשקף את הערכותיה של הקבוצה כפי שניתן לשערן מעת לעת
תוכנית העבודה של הקבוצה ממנה נגזרים צרכים אלו מתעדכנת על פי צרכיה
המשתנים של קבוצת בזן ועדכון מידע יבוצע מעת לעת גם באתר האינטרנט של החברה.
אולם, החברה אינה מתחייבת לבצע את העדכונים באופן שוטף או קבוע.
שימוש או הסתמכות על המידע הניתן באתר בזן, לכל מטרה, הינו באחריותו הבלעדית של המשתמש

קבוצת בזן לא תישא באחריות כלשהי לרבות לכל נזק או הפסד, ישיר או עקיף, שייגרם לצד כלשהו, כתוצאה משימוש או מהסתמכות על המידע המופיע
ברשימת ההתקשרויות המתוכננות, או על כל מידע אחר המפורסם באתר זה.

קבוצת בזן שומרת לעצמה את הזכות לקבוע סדרי עדיפויות, בהתאם לצרכיה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, לטיפול
בפניות ובקשות, הקשורות להתקשרויות מתוכננות כפי שמוצגות באתר.