תהליך הרכש
אגף שרשרת אספקה של קבוצת בזן מנהל מאגר קבלנים וספקים
בעלי יכולת מוכחת לספק השירותים או טובין ע"פ דרישותיה.

קבוצת בזן מעוניינת לתת הזדמנות שווה לכל ספק להתמודד על אספקת טובין או שירותים לקבוצה
במידה והנך ספק שאינו רשום במאגר הספקים של החברה, אנא מלא את השאלון המצורף:

שאלון כללי לספק טובין
שאלון כללי לספק שירותים

את השאלון המלא והאישורים הנילווים יש לשלוח באמצעות פקס למספר טלפון: 8788413 – 04
או כצרופה לכתובת דואר אלקטרוני:
עבור טובין                              Wiris@bazan.co.il
כימיקלים ושמנים                      Ryaron@bazan.co.il

קבוצת בזן פטורה מחובת המכרזים עפ"י דין. מבלי לגרוע מכך אנו מנהלים הליכים תחרותיים של פנייה בבקשות להצעת מחיר
לספקים עם יכולת מוכחת לאספקת הטובין או השירות המבוקש.

פניה בבקשה להצעת מחיר בהליך רגיל או "מעטפות סגורות" כפוף לנהלי חברה פנימיים ודרישות נקודתיות המותאמות
להתקשרות על הפרק ומפורטות במסמכי המפרט הטכני:

תנאים כללים לבקשה להצעת מחיר

קבוצת בזן מתקשרת עסקית באמצעות הזמנות חד פעמיות או הזמנות משיכה מהסכמי מסגרת
בחתימה על הסכמי מסגרת אין החברה מתחייבת למימוש מלוא היקפו הכספי או הכמותי של ההסכם

תנאים כלליים להזמנת / הסכם שירותים:
עבודות קבלניות    מפקחים    חברות תכנון    יועצים

תנאים כלליים להזמנת / הסכם טובין


כתב התחייבות לשמירת סודיות
קבוצת בזן שמה כערך עליון את השמירה על בטיחות, בטחון ואיכות הסביבה. כל ספקי החברה מחויבים לעמוד בתקנות
הבטיחות, בטחון ואיכות הסביבה בכפוף לנהלי החברה.   תקציר התקנות

הערה חשובה למשתמש
כל עוד לא נחתם הסכם המחייב את קבוצת בזן, רשאית קבוצת בזן לשנות את
נוסח המסמך ו/או איזה מתנאיו בכל עת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.