הארגון והקהילה הוא מרכיב חשוב בתחום הפעילות של אחריות תאגידית-חברתית

והוא מביא לידי ביטוי את מערכת הקשרים של הארגון עם הקהילה הסובבת אותו.

במסגרת זו יש צורך לנסח מדיניות ברורה הקובעת את תחומי הפעילות של הארגון לקידום, לפיתוח וטיפוח
המעורבות שלו ושל עובדיו בקהילה.

הנהלת הארגון אמורה לעודד את עובדיה להתנדב ואף צריכה לסייע בידם לצאת להתנדבות.
במסגרת הקשר עם הקהילה על הארגון להיות שותף במיזמים חברתיים וקהילתיים ולפתח דיאלוג
עם גורמים שונים המקדמים את טובת הקהילה.

הארגון צריך לנסח את עמדותיו וערכיו החברתיים כלפי הקהילה ולקיים מדיניות של העדפה מתקנת
לרכש טובין ושירותים מתוצרת הארץ בכלל ומהאזור שבו הוא ממוקם בפרט
ובכך לתרום לפיתוח קהילתי כלכלי באמצעות יצירת מקומות עבודה.