מסמך מדיניות איכות משולבת

ההגנה על הסביבה היא מרכיב חשוב בתחום האחריות התאגידית של כל ארגון
והיא מתייחסת ליחסי הגומלין בין הארגון לבין סביבתו הטבעית.

באופן עקרוני תחום זה מנוהל ע"י גורמים מקצועיים האמונים על ניהול
המערכת לניהול סביבתי ובראשם הסמנכ"ל לאיכות סביבה, בטיחות וביטחון,
מהנדסי איכות הסביבה ועוד.
תחום העיסוק של ההגנה הסביבה כולל היבטים רבים ומגוונים כגון:
מניעה וצמצום זיהום אוויר, טיפול בחומרים מסוכנים, טיפול בפסולת של חומרים מסוכנים
ופסולת שאינה מסוכנת כולל דרכי הפינוי לאתרים מורשים וכן טיפול ופינוי
קולחין ושפכים תעשייתיים, צמצום מטרדי רעש וריח ועוד.
בתחום זה מתקיים ניטור ובקרת ההשפעות הסביבתיות הנובעות או שעלולות לנבוע
מתהליכי הייצור הקיימים בארגון תוך התייחסות לסוגיות כגון שימוש במשאבי טבע
והשפעות הארגון לטווח ארוך על זיהום קרקע, זיהום מי תהום, השפעות על החי והצומח ועוד.
המערכת לניהול והגנת הסביבה פועלת אל מול חוקים, תקנות, אמנות וצווים אישיים שונים
וכפופה לגופים מפקחים שונים כגון המשרד להגנת הסביבה, איגוד ערים חיפה לאיכות הסביבה,
רשות נחל הקישון ועוד.
במסגרת הניהול הסביבתי מתקיימת היערכות למצבי חירום סביבתיים, מתנהלים תרגולים שונים
להתמודדות באירועים סביבתיים ונערכים באופן שגרתי ועפ"י תוכנית סקרי סיכונים ותוכניות אכיפה.
כמו כן מתקיים תהליך רצוף ומובנה של זיהוי החקיקה הסביבתית הרלוונטית למפעל, וננקטים הצעדים הדרושים כדי לעמוד בה.
המערכת לניהול סביבתי פועלת בהתאם לאסטרטגיה רב שנתית שנקבעה ע"י הדירקטוריון והנהלת הקבוצה
ועפ"י מדיניות ברורה שבמסגרתה נקבעים מטרות, יעדים ותוכניות עבודה לרבות קביעת תחומי אחריות,
לו"ז ותקציב.

בנוסף לפעילות הרבה בתחום ההגנה העל הסביבה מתקיימים במסגרת זו גם מהליכים
לחיסכון במשאבי טבע, לצמצום וחיסכון באנרגיה, במים ועוד וכן צעדים למניעת הזיהום והסיכונים הסביבתיים
במטרה להבטיח פיתוח בר קיימה לדורות הבאים.
המערכת לניהול סביבתי עומדת בדרישות התקן הישראלי לניהול סביבתי ת"י
ISO14001 ומקיימת מהליכים לזיהוי פוטנציאל לשיפור ופעילות מתקנת ומונעת.