עיקרי הקוד האתי של קבוצת בזן

ממשל תאגיד הוא שם כולל למכלול התהליכים, המנהגים, המדיניות, החוקים, ומבני הבקרה
שלפיהם מתנהל ומבוקר ארגון עסקי או מלכ"ר.

תהליכי ניהול התאגיד כוללים התייחסות לכלל מחזיקי העניין הבאים עימו במגע כגון : עובדים,
בעלי מניות, ספקים, לקוחות, בנקים, רגולטורים, הסביבה העסקית, הקהילה הסובבת אותו ועוד.
הממשל התאגידי בארגונים כפוף לחוקים שונים, והוא למעשה המסגרת שבתוכה פועל הארגון כדי
להשיג את מטרותיו.

אחד המרכיבים החשובים ביותר של ממשל תאגידי הוא הקוד האתי שלו.
זהו למעשה מסמך המסכם את ערכי הארגון ואת עקרונות התנהגותו עם כל מי שבא עימו במגע
(מסחרי, רגולטורי, חברתי ועוד).

המסמך מציג את החובות ואת האחריות שהארגון לוקח על עצמו במטרה להעלות את רמת השמירה
על החוק והדרישות השונות , ומציין גם חובות שהארגון לוקח על עצמו, שהם מעבר לדרישות החוק
(Beyond Compliance) . כל זאת במטרה לפעול בהגינות ובכבוד עם מחזיקי העניין הבאים עימו
במגע, להימנע מכל שידול ושוחד ולפעול בשקיפות והגינות.

הקוד האתי הוא למעשה "תעודת הזהות הערכית של הארגון" והוא מפרט את דרכי התנהגותו
בתחום התנהגות ראויה, הוגנת ושקופה.